кошница
0

Декларация за поверителност

Благодарим Ви, че проявявате интерес към нас и нашите продукти!

Защитата на данните е с особено висок приоритет за Навона Интернешънъл ЕООД . Използването на интернет страниците на Навона Интернешънъл ЕООД и в частност уебсайта revitalash.bg е възможно без указания за лични данни, въпреки че ако даден субект на данни иска да използва специални корпоративни услуги чрез нашите уебсайтове, може да бъде необходимо обработването на лични данни. Ако обработването на лични данни е необходимо, но няма правна основа за такава обработка, ние по принцип получаваме съгласието на субекта на данните. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с Общия регламент за защита на данните (“GDPR”).

Администратор на личните данни на потребителите на нашия уебсайт е:

Навона Интернешънъл ЕООД

В настоящата декларация за поверителност искаме да Ви предоставим информация за себе си, за естеството, обхвата и целите на събирането и използването на данни, като Ви информираме за обработката на Вашите лични данни.

II. Лични данни на потребителите, които биват събирани и обработвани от администратора на уебсайта:

При направата на поръчка, потребителят предоставя следната информация: собствено и фамилно име, е-мейл, телефон, адрес;
При осъществяване на контакт посредством формите за обратна връзка, потребителят предоставя следната информация: собствено и фамилно име, е-мейл, телефон;
При осъществяване на абонамент посредством формата за Newsletters потребителят предоставя е-мейл;
Чрез уебсайта revitalash.bg ние събираме анонимни лични данни за статистики за посещенията и потребителско поведение;
Уеб сайтът също така събира и съхранява информация посредством “бисквитки” (cookies) и други сходни технологии съгласно политиката за бисквитките.

III. Цели на събиране и обработване на данните на потребителите:

Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на услугата, включително, но не само за целите на:

Обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
Разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
Връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
Възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
Подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на revitalash.bg
Повишаване защитата на данните и сигурността на данните и да осигури оптимално ниво на защита. Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.
Подобряване на услугата, която предоставяме, посредством получаването анонимна информация за потребителското поведение. За да постигнем тази цел, когато влизате в нашия сайт, ще бъдете помолени да предоставите или откажете да предоставите Вашето съгласие да запазваме “бисквитки” на Вашето устройство.
IV. Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Това може да включва:

Мерки за защита на уебсайта и потребителите на https://revitalash.bg срещу кибератаки;
Мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
Мерки за управление на различни други рискове.
Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

V. Обработка на данни, свързани с поръчката през уебсайта и предоставяне на лични данни на трети страни

За да обработим поръчката Ви, ние работим заедно със следните доставчици на услуги, които ни подпомагат при изпълнението на сключените договори. Някои лични данни се прехвърлят на тези доставчици на услуги. Личните данни на потребиелите мога да бъдат споделяни с:

Доставчици на куриерски услуги;
Доставчици на платежни/банкови услуги;
Доставчици на маркетингови/телемаркетингови услуги;
Доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
Застрахователни компании;
Доставчици на ИТ услуги.
В случай на публичен интерес и при изискване от закона, данните на потребителя могат да бъдат споделени и с публични органи.

Споделянето на данните на потребителите с трети страни се извършва съгласно законовите разпоредби в областта на защита на данните и поверителността на информацията.

VI. Продължителност на периода на съхранение на потребителските лични данни

Продължителността на съхраняването на лични данни се определя от съответния период на задържане (например търговски и данъчни периоди). След изтичането на този срок съответните данни ще бъдат заличени, при условие че вече не са необходими за изпълнението или откриването на договора и / или вече няма законни интереси от наша страна за по-нататъшното съхранение.

VII. Права на потребителя

Потребителите имат следните права, свързани с обработката на личните му данни, предоставени на revitalash.bg:

Да изисква потвърждение, относно обработване на личните му данни;
Да предоставим информация относно лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили данни и др.
Коригиране – потребителят може да поиска от нас да поправим или допълним негови неточни или непълни лични данни;
Изтриване на данни – потребителят може да изисква изтриване на неговите лични данни единствено в следните случаи:
Те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или
Потребителят е оттеглил неговото съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или
Упражнява законно право на възражение; или
Те са били незаконно обработвани; или
Е налице правно задължение в тази връзка.
Ние нямаме задължението да уважим искането на потребителя за изтриване на личните му данни, ако обработването им се изисква:

За да се изпълни законово задължение; или
За да се установи, упражни или защити правна претенция;
За да упражните правата си, можете да се да се свържете с Навона Интернешънъл ЕООД като използвате данните за контакт, посочени по-горе.

Можете също по всяко време да поискате информация за съхраняваните от нас Ваши лични данни посредством формата в сайта или с директно запитване на посочения по горе е-mail адрес и телефон.

Отговор на всички валидни искания, предявени към Навона Интернешънъл ЕООД ще бъде даван в рамките на 30 дни освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца.

Преносимост на данните – потребителят може да изисква неговите лични данни да бъдат предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и може да поиска те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но само ако:
обработването се основава на съгласие или на сключването на договор с потребителя;
и

обработването се извършва с автоматично средство.
Право на възражение – потребителят може да възрази срещу обработването на личните му данни;
Потребителят може да възрази по всяко време срещу обработването на неговите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

Жалби – потребителят има правото да подава жалба пред местния надзорен орган относно обработването на неговите лични данни. В България този надзорен орган е:
Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез нас, можете да го направите на посочените най-горе данни за контакт.

VIII. Данни на потребителя, събирани при посещение на нашия сайт:

Когато посещавате нашия уеб сайт единствено с цел информация, ние събираме информация единствено от вашия браузър. Когато посещавате нашия уеб сайт, ние събираме следанта информация, необходима за да можем технически да Ви показваме нашия уеб сайт:

Дата и време на посещение;
Количество данни, изпратено в байтове;
Източник на посещението;
Използван браузър;
Операционна система;
ИП адрес.
След посещението Ви на уебсайта, тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра, отделно от всички лични данни, предоставени от субекта. При използването на тези общи данни и информация revitalash.bg не прави никакви заключения относно субекта на данните.Тези данни се съхраняват с цел да повиши защитата на уебсайта и сигурността на данните.

IX. Възможности за контакт чрез уебсайта

Уебсайтът съдържа информация, която позволява бърз електронен контакт, както и пряка комуникация с нас, която включва и общ адрес на така наречената електронна поща (e-mail адрес). Ако даден субект на данни се свърже с администратора чрез електронна поща, личните данни, предавани от субекта на данни, се съхраняват автоматично в платформата за електронна поща. Такива лични данни, предавани на доброволен принцип от субект на данни на администратора на данни, се съхраняват с цел обработка или връзка с субекта на данните. Не прехвърляме тези лични данни на трети страни.

Субектът на данни има възможност да осъществи контакт или да попълни запитване с посочване на лични данни (име и фамилия, телефон, електронен адрес). Въведените от субекта на данни лични данни се събират и съхраняват изключително за вътрешна употреба от администратора и за негова собствена цел.

С попълването на формите за обратна връзка и запитване на уеб сайта, се запаметява и IP адресът, определен от доставчика на интернет услуги и използван от съответния обект и датата на регистрацията. Съхраняването на тези данни става на фона на факта, че това е единственият начин да се предотврати злоупотребата с нашите услуги и при необходимост да се даде възможност за разследване на извършени престъпления. Тези данни не се предават на трети страни, освен ако няма законово задължение за предаване на данните или ако прехвърлянето служи за целите на наказателното преследване.

Лицата, поискали контакт през нашия уебсайт могат да променят по всяко време личните данни, посочени по време на попълването на формите, или да ги изтрият напълно от данните на администратора.

Администраторът по всяко време предоставя информация при поискване на всеки субект на данни относно това, какви лични данни се съхраняват за субекта на данните. Освен това администраторът на данните коригира или заличава личните данни по искане или посочване на субекта на данни, доколкото не съществуват законови задължения за съхранение. Лице за защита на данните, специално определен в настоящата декларация за защита на данните, както и всички служители на администратора, са на разположение на субекта на данните в това отношение като лица за контакт.

X. Бисквитки

Revitalash.bg използва бисквитки, за да осигури коректна функционалност и за да събира статистики за посещенията. Можете да насторите Вашия браузер да приема или не “бисквитките”. Ако не желаете да приемете бисквитките, можете да смените техните настройки чрез нашия Модул за настройки на “бисквитките” (като изберете “Настройки” и след това изберете кои бисквитки желаете да бъдат заредени)! Моля, имайте предвид, че функционалността на нашия уеб сайт може да бъде лимитирана, ако определени бисквитки не бъдат приети.

Revitalash.bg използва бисквитки. Бисквитките са малък текстов файл, който се запазва на компютъра Ви. Бисквитките следят страниците, които посещавате и съдържат информация за посещението Ви. Също така бисквитките се използват за функционалност. Бисквитките се съхраняват на компютъра Ви и съдържат анонимна информация.

НЕОБХОДИМИ БИСКВИТКИ
Тези бисквитки са нужни, за да може уебсайтът да функционира правилно и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Обикновено са настроени да се задействат като отговор на действие от ваша страна, често молба за даденa услуга, като настройване на предпочитанията Ви за поверителност, вписване или попълване на форма. Можете да настроите браузъра Ви да блокира или да Ви уведомява за наличието на такива бисквитки, но в такъв случай някои части от сайта няма да функционират. Тези бисквитки не съхраняват разпознаваема лична информация.

БИСКВИТКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ
Бисквитките за поведение са изключително важни за нас, за да разберем как взаимодействате с уебсайта ни, кои страници посещавате най-често и кои реклами разглеждате. Тези бисквитки събират информация, но тя е анонимна и не е свързана с отделните потребители. Употребата на бисквитките за поведение служи за да имаме информация за начина, по който използвате нашия уебсайт, измерим ефективността на нашите реклами, подобрим потребителското преживяване на уебсайта ни.

БИСКВИТКИ ОТ ВЪНШНИ УСЛУГИ
Бисквитките от външни услуги /трети страни/ зареждат скриптове за поведение, собственост на трети страни. Това може да бъдат Google, Facebook и др. Ако активирате отметката, Вие спирате зареждането на бисквитки от външни услуги. Информираме Ви, че ние нямаме контрол над бисквитките зареждани от Youtube ако кликнете бутон PLAY. Повече информация за бисквитките от външни услуги /трети страни/ можете да откриете на съответните сайтове.

Имайте предвид, че можете да настроите браузъра си по такъв начин, че да сте информирани за настройката на “бисквитките” и да решите поотделно за тяхното приемане или да изключите приемането на “бисквитки” за определени случаи или като цяло. Всеки браузър се различава по начина, по който управлява настройките на “бисквитките”. Това е описано в менюто за помощ на всеки браузър, което обяснява как можете да промените настройките на “бисквитките”. По-подробна информация за това можете да намерите на следните връзки:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

XI. Прехвърляне на данни на Трети страни при извършване на покупка през уебсайта

Защита на данните относно използването на PayPal като платец

На този уебсайт администраторът има интегрирани компоненти на PayPal. Ако субектът на данните избере “PayPal” като опция за плащане в онлайн магазина по време на поръчката, ние автоматично предаваме данните на субекта на данни на PayPal. Избирайки този начин на плащане, субектът на данните се съгласява с прехвърлянето на лични данни, необходими за обработката на плащанията.

PayPal е онлайн доставчик на платежни услуги. Плащанията се обработват чрез така наречените PayPal сметки, които представляват виртуални частни или бизнес сметки. PayPal също така може да обработва виртуални плащания чрез кредитни карти, когато потребител няма сметка в PayPal. Акаунтът в PayPal се управлява чрез имейл адрес, поради което няма класически номера на сметки. PayPal дава възможност да се задействат онлайн плащания към трети страни или да се получават плащания. PayPal също така приема функциите на довереник и предлага услуги за защита на купувачите.

Европейската операционна компания на PayPal е PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Люксембург, Люксембург.

Личните данни, предавани на PayPal, обикновено са име, фамилия, адрес, имейл адрес, IP адрес, телефонен номер, мобилен телефонен номер или други данни, необходими за обработката на плащанията. Обработката на договора за покупка също изисква такива лични данни, които са във връзка със съответната поръчка.

Предаването на данните е насочено към обработка на плащания и предотвратяване на измами. Контролерът ще прехвърли лични данни в PayPal, по-специално, ако е даден легитимен интерес към предаването. Личните данни, обменяни между PayPal и администратора за обработката на данните, се предават от PayPal на агенциите за икономическа кредитна дейност. Това предаване е предназначено за проверка на самоличността и кредитоспособността.

Ако е необходимо, PayPal ще предаде лични данни на филиали и доставчици на услуги или подизпълнители дотолкова, доколкото това е необходимо за изпълнение на договорните задължения или за обработване на данните в поръчката.

Субектът на данни има възможност да оттегли съгласието си за обработването на лични данни по всяко време от PayPal. Отмяната не оказва влияние върху личните данни, които трябва да бъдат обработвани, използвани или предадени в съответствие с (договорната) обработка на плащанията.

Приложимите разпоредби за защита на данните на PayPal могат да бъдат изтеглени на адрес https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full

XII. Използване на Външни услуги и прехвърляне на данни на Трети страни

Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, уеб услуга за анализ на Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (“Google”). Google Analytics използва така наречените “бисквитки”, които са текстови файлове, съхранени на компютъра ви, за да помогнат на уебсайта да анализира начина, по който потребителите използват сайта. Информацията, генерирана от “бисквитките” за използването на този уеб сайт (включително съкратеният IP адрес), обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Този уебсайт използва Google Анализ с разширение “_anonymizeIp ()”, което осигурява анонимност на IP адреса, като го съкращава и изключва пряка лична връзка. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. В тези изключителни случаи преработката се извършва в съответствие с чл. 6, параграф 1, точка е GDPR на базата на нашия законно интерес към статистическия анализ на поведението на потребителите за целите на оптимизацията и маркетинга.

От наше име Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта, да състави отчети за дейността на уебсайта и да ни предостави други услуги, свързани с използването на уебсайтове и интернет. IP адресът, предаван от вашия браузър в контекста на Google Анализ, не се обединява с други данни на Google.

Можете да откажете използването на “бисквитки”, като изберете подходящите настройки в браузъра си. Трябва обаче да отбележим, че в този случай може да не успеете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Можете да откажете окончателно Google да събира данни, генерирани от “бисквитки”, относно използването на уебсайта (включително вашия IP адрес) и да ги обработва. Можете да изтеглите и инсталирате приставката на браузъра, която се намира на следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg

За алтернативен начин на отказ, моля кликнете на следния адрес, за да изключите бисквитките, което ще деактивира възможността на Google Analytics да събира информация за този уеб сайт за в бъдеще.

За повече информация относно това как Google Analytics управлява потребителските данни, моля посетете следната страница: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

XIII. Използване на социални мрежи

1. Facebook

Нашият уеб сайт използва така наречените плъгини (“плъгини”) на социалната мрежа Facebook, управлявана от Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ (“Facebook”). Приставките са обозначени с лого на Facebook или добавката “Social Plug-in за Facebook” или “Социална добавка за Facebook”. Общ преглед на приставките на Facebook и техния външен вид можете да намерите на: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Ако не искате Facebook да свърже информацията, събрана чрез уебсайта ни директно с вашия Facebook профил, трябва да излезете от Facebook, преди да посетите нашия уебсайт. Можете също да предотвратите зареждането на плъгините във Facebook и по този начин процедурите за обработка на данни, описани по-горе, с добавки за вашия браузър за в бъдеще, напр. със скриптовия блокер “NoScript” (http://noscript.net/)

Facebook Inc., базирана в Съединените щати, е сертифицирана за американско-европейското споразумение за защита на личните данни “Privacy Shield”, което гарантира спазването на нивото на защита на данните, приложимо в ЕС.

Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Facebook, както и вашите права и опции за настройка за защита на вашата лична информация, можете да намерите в информацията за защита на личните данни на Facebook на адрес: http://www.facebook.com/policy.php

2. Instagram

Нашият уеб сайт използва така наречените плъгини (“плъгини”) на социалната мрежа Instagram, управлявана от Instagram LLC, 1 Hacker Way, сграда 14 на първи етаж, Menlo Park, Калифорния, САЩ.
Приставките са обозначени с лого на Instagram или добавката “Social Plug-in за Instagram” или “Социална добавка за Instagram”. Общ преглед на приставките на Instagram и техния външен вид можете да намерите на: https://developers.Instagram.com/docs/plugins
Ако не искате Instagram да свърже информацията, събрана чрез уебсайта ни директно с вашия Instagram профил, трябва да излезете от Instagram, преди да посетите нашия уебсайт. Можете също да предотвратите зареждането на плъгините във Instagram и по този начин процедурите за обработка на данни, описани по-горе, с добавки за вашия браузър за в бъдеще, напр. със скриптовия блокер “NoScript” (http://noscript.net/)

Instagram LLC., базирана в Съединените щати, е сертифицирана за американско-европейското споразумение за защита на личните данни “Privacy Shield”, което гарантира спазването на нивото на защита на данните, приложимо в ЕС.

Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Instagram, както и вашите права и опции за настройка за защита на вашата лична информация, можете да намерите в информацията за защита на личните данни на Instagram на адрес: https://help.instagram.com/155833707900388 или https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

XIV. Промяна на Декларацията за поверителност

Запазваме си правото да извършваме промени в настоящата Декларация за поверителност

Настоящата Декларация за поверителност е последно обновена на 23.05.2018 г.

АБОНИРАЙ СЕ

за да получаваш актуални новини за предстоящи промоции и специални предложения.

С регистрацията си се съгласявате с нашата политика за поверителност и условия за ползване.